Allmänt

Här finns regler gällande andrahandsupplåtelse m.m. Se även föreningens stadgar som du kan ladda ner under "Dokument".


Förråd och lokaler

Alla lägenheter i föreningen har egna förråd på vind eller i källare.
I föreningen finns även ett antal mindre förråd, lokaler och utrymmen som kan hyras av medlemmar. Är du intresserad av att hyra ett mindre förråd eller annat utrymme kan du kontakta styrelsen. 


Parkering

Se separat flik


Övernattningslägenhet

Se separat flik


Andrahandsupplåtelse

Det finns möjligheter för dig som bostadsrättshavare att under vissa förutsättningar och för en begränsad tidsperiod hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand (se vidare nedan). Detta får dock endast ske efter att du ansökt om och fått tillstånd till andrahandsupplåtelse från bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättshavaren ansvarar under andrahandsuhyrningsperioden gentemot bostadsrättsföreningen i enlighet med stadgarna. Skulle du hyra ut din lägenhet utan vederbörligt tillstånd riskerar du ytterst förverkande av din bostadsrätt.


Vem skall ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning?

Det är bostadsrättshavaren som skall ansöka om tillstånd till andrahandsupplåtelse av den egna lägenheten. Är ni flera bostadsröttshavare ska samtliga skriva under ansökan. Tänk på att ansökan om tillstånd måste göras även när det gäller uthyrning av lägenheten till en familjemedlem eller annan nära anhörig.


Vad krävs för att få tillstånd till andrahandsuthyrning?

I enlighet med bostadsrättslagen lämnar styrelsen tillstånd till en andrahandsupplåtelse av bostadsrätt om bostadsrättshavaren har skäl för sin ansökan härom och bostadsrättsföreningen saknar befogad anledning att vägra samtycke. Till de skäl för andrahandsuthyrning som typiskt sett godtas hör bl.a. följande:

  • att bostadsrättshavaren drabbats av sjukdom
    (med långtidsvård på sjukhus eller inom äldreomsorgen som följd);
  • att bostadsrättshavaren skall fullgöra militärtjänstgöring;
  • att bostadsrättshavaren tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort;
  • att bostadsrättshavaren ska pröva ett samboförhållande
    och vill behålla sin bostad under en övergångsperiod;
  • att bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten till en närstående

En bostadsrättsföreningen kan - trots att något skäl enligt ovan föreligger - ha befogad anledning att vägra samtycke till andrahandsupplåtelse. Detta kan t.ex. vara fallet om den föreslagna andrahandshyresgästen inte kan förväntas vara skötsam och/eller om uthyrningen blir alltför långvarig. I tillägg skall nämnas att föreningen som regel inte godtar att andrahandsuthyrningen sker till juridiska personer.


Hur lång tid får jag hyra ut i andra hand?

Ett tillstånd till andrahandsuthyrning skall enligt bostadsrättslagen vara tidsbegränsat. Eftersom det ligger i föreningens intresse att systemet för andrahandsuthyrningar inte missbrukas och att förekommande uthyrningar inte blir längre än vad som är befogat i det enskilda fallet, lämnar styrelsen i regel bara tillstånd till andrahandsupplåtelser omfattande en hyrestid av 12 månader i taget. Vidare har styrelsen som regel att tillstånd till en andrahandsupplåtelse inte får förlängas till en hyrestid överstigande 24 månader, om inte den sökande bostadsrättshavaren visar att det finns särskilda omständigheter som motiverar att föreningen skall acceptera en sådan långvarig andrahandsupplåtelse.


Hur ansöker jag om tillstånd?

Ansökan om styrelsens tillstånd skall vara skriftlig och göras på en särskild blankett som du kan ladda ner här på webbplatsen eller hämta på expeditionen. Av ansökan ska det tydligt framgå vilka skäl du åberopar för att tillstånd skall lämnas, till vem eller vilka du avser hyra ut din lägenhet och vilken tidsperiod uthyrningen är tänkt att ske. Till ansökan skall relevant dokumentation bifogas som styrker de skäl som du uppgett för din ansökan.

Tänk på att styrelsen behöver få din ansökan i god tid (helst mer än 30 dagar) före den tilltänkta startdagen för andrahandsuthyrningen. 

Vad händer om jag får avslag på min ansökan om tillstånd?

För det fall styrelsen skulle avslå din ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse har har du möjlighet att vända dig till hyresnämnden och begära att de ska lämna tillstånd till en andrahandsupplåtelse i enlighet med din ansökan.


Vad bör jag tänka på i övrigt?

Tänk på att din eventuella hyra av parkeringsplats inte är knuten till din bostadsrätt. Om du får tillstånd till och hyr ut din bostadsrättslägenhet i en tid som överstiger sex månaders tid kommer föreningen i normalfallet att säga upp din hyra avseende parkeringsplatsen. Detta görs regelmässig eftersom det finns en stor efterfrågan på parkeringsplatser från boende medlemmar, vars intressen föreningen ger företräde framför andrahandshyresgästers intressen.